Electromecánica Girona

Avís legal
Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC)

Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC)

NIF: B17856485

Adreça: C/Fusters, Nau 36-38 – 17150, Sant Gregori (Girona)

Tel.: 972 429 826

Email: info@elecgirona.com

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tot usuari de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa d’Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC) actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC).

Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC) no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos a la web.

Electromecànica Industrial Girona, S.L. (AMC) es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre aquesta. L’usuari, per virtut de la seva acceptació, renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la llei d’enjudiciament civil vigent li pugui correspondre.